Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Białystok w liczbach

Geoportal Białystok

Najważniejsze statystyki GUS dla miasta Białystok

Białystok, miasto w województwie podlaskim, powiat Białystok.

Powierzchnia miasta Białystok wynosi 102 km2, zajmuje 1426 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Miasto Białystok zamieszkuje 296 958 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 10 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w mieście Białystok wynosi 2 908, jest 10 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące miasta Białystok. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak miasto Białystok prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się miasto Białystok.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 miasta Białystok: 1021426
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w mieście Białystok: 10,1131
Lesistość w % w mieście Białystok: 18,11487
Ludność na 1 km2 w mieście Białystok: 2 90810
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w mieście Białystok: -2,0900
Liczba ludności ogółem w mieście Białystok: 296 95810
Stopa bezrobocia 2019r. w mieście Białystok: 0,0-
Stopa bezrobocia 2020r. w mieście Białystok: 0,0-
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w mieście Białystok: 13,22-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w mieście Białystok: 72,2-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w mieście Białystok: 126249
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w mieście Białystok: 8,2215
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w mieście Białystok: 92,8-
Szkoły podstawowe ogółem w mieście Białystok: 789
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w mieście Białystok: 18466
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w mieście Białystok: 1 069,4124
Przedszkola bez specjalnych w mieście Białystok: 1239
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w mieście Białystok: 461,776
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w mieście Białystok: 61,42409
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w mieście Białystok: 1,21916
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w mieście Białystok: 2 26731
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w mieście Białystok: 5 897-
Ceny mieszkań ogółem w mieście Białystok: 5 764-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w mieście Białystok: 5 666-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w mieście Białystok: 88,31487
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w mieście Białystok: 84,4259
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w mieście Białystok: 88,3658
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w mieście Białystok: 84,4405
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w mieście Białystok: 0,02167
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w mieście Białystok: 0,01986

Źródłem danych statystycznych dla miasta Białystok jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla miasta Białystok, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu miasta Białystok. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.